fbpx
Søk
Close this search box.

Åpenhetsloven

Innledning 

I Østcom bidrar vi til å sikre viktige – ofte samfunnskritiske – oppgaver og infrastruktur i privat og offentlig sektor. Vi arbeider med sikring av samfunn og infrastruktur, og det er vi stolte av. Når vi bygger sikre løsninger, bygger vi for vårt samfunns sikkerhet og trygghet.

Som et ansvarlig selskap respekterer Østcom menneskerettighetene i hele vår virksomhet og leverandørkjede. Vi skal drive vår forretningsvirksomhet på en måte som er forenlig med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og FNs Global Compacts ti prinsipper.

Respekt for menneskerettighetene, basert på FNs grunnprinsipper om forretningsvirksomhet og menneskerettigheter, ligger til grunn for alt vi gjør. Østcom støtter opp om ILOs erklæring om grunnleggende rettigheter for arbeidstakere, som bl.a. omfatter organisasjonsfrihet, kollektiv forhandlingsrett og tiltak mot diskriminering og tvangs- og barnearbeid.


Forankring av ansvarlighet

Østcom`s arbeid med menneskerettigheter er forankret i styret og konsernledelsen ved deres eierskap til styringsdokumentene som stiller krav om respekt for og krav om etterlevelse av menneskerettigheter. Dette inkluderer blant annet Østcom og Vestum sine etiske retningslinjer, policy for respekt for menneskerettigheter, samt policy for bærekraft og samfunnsansvar. Vi arbeider kontinuerlig med å forankre dette i vår virksomhet.


Aktsomhetsvurderinger/risikovurderinger

Østcom har etablert en prosess for vurdering av risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samtlige kategorier av selskapets leverandører. Vi legger til grunn OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv i arbeidet med dette. Bygg og anlegg er en bransje der risiko for arbeidslivskriminalitet er høy, og våre underentreprenører blir derfor prioritert med tanke på tiltak og oppfølging. Arbeidslivskriminalitet innebærer brudd på menneskerettigheter slik som utnyttelse av arbeidstakere og brudd på lover som blant annet regulerer lønns- og arbeidsforhold, skatter og avgifter.

Svart arbeid, barnearbeid, tvangsarbeid, hindring av fri bevegelse av arbeidskraft og sosial dumping er også eksempler på brudd på menneskerettigheter. Østcom har identifisert følgende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter hos oss og hos våre underentreprenører og leverandører som områder hvor vi kan ha særlig påvirkning:

  • Bidra til rettferdige og gode arbeidsvilkår, herunder trygge og sunne arbeidsforhold som rett til hvile, fritid og ferie
  • Forebygge diskriminering i arbeidsforhold og ved ansettelse
  • Bidra til organisasjonsfrihet, fagforeningsfrihet og streikerett.
  • HMS på arbeidsplassen
  • Forebygge barnearbeid, tvangsarbeid og slaveri

Fremover skal selskapets risikokartlegging oppdateres, og flere tiltak vil vurderes innen flere anskaffelseskategorier.

Tiltak for å redusere risikoen og oppfølging av våre underentreprenører og leverandører

Østcom sine forretningsforhold hviler på tillit og åpenhet. Våre leverandører og samarbeidspartnere er helt avgjørende for at vi skal kunne drive virksomheten vår, men de kan også medføre risiko med hensyn til brudd på menneskerettigheter. Vi håndterer denne risikoen gjennom å ha god kjennskap til disse partnerne og markedene vi alle opererer i. Vi forventer at leverandører og samarbeidspartnere deler vår holdning til etikk og etterlevelse, og at de følger gjeldende lovgivning, respekterer menneskerettigheter og etterlever våre etiske krav. Dette gjør vi på følgende måte:

  • Alle underentreprenører og leverandører skal akseptere og signere konsernets etiske retningslinjer for leverandører. Retningslinjer inkluderer krav til etterlevelse av menneskerettigheter, for eksempel arbeidsforhold, lønn, forbud mot tvangsarbeid samt organisasjonsfrihet. Østcom stiller også krav til åpenhet hos alle sine leverandører.
  • Alle Østcom sine leverandører og underentreprenører vurderes før de kontraheres. Ulike kriterier vurderes i prosessen, bla innenfor HMS, kvalitet, skatt og avgift mm.
  • Materialleverandører som utgjør særlig risiko screenes jevnlig opp mot sosiale kriterier og det gjennomføres også onsite-besøk ved vurdering av enkelte nye leverandører.
  • Vi gjennomfører kontroller av våre underentreprenører. Kontrollene er basert på årlige risikovurderinger. Risikoområdene er definert blant annet av skatteetaten, arbeidstilsynet og MEF. En analyse av egne seriøsitetsavvik og strategiske føringer danner også grunnlaget for risikovurderingene.
  • Når vi avdekker feil, mangler eller brudd på lover, regler og vår etiske standard, må underentreprenørene og leverandørene rette opp forholdene innen en viss tid. De som ikke er i stand til eller er villig til å rette opp forholdene kan ikke fortsette som Østcom sine underentreprenører eller leverandører. Kravene til oppfølging av våre underentreprenører og leverandører er dokumentert på ulike nivåer i ulike prosesser i Østcom`s styringssystemer med styrevedtatte etiske retningslinjer og policyer på toppen. Det gjennomføres opplæring i virksomhetsområdene.

Ansvar og rapportering

Østcom`s virksomhetsledere er ansvarlige for etterlevelse og oppfølging av arbeidet med menneskerettigheter.

Selskapets leder kontrollerer virksomhetsområdene med risikovurderinger og rapporterer årlig på de største risikoer og tiltak til styret i Selskapet.

Offentliggjøring av informasjon

Østcom publiserer redegjørelsen for aktsomhetsvurderingene i henhold til åpenhetsloven på Østcom`s internettsider. Informasjonsforespørsler knyttet til Østcom`s arbeid med aktsomhetsvurderinger rettes til post@ostcom.no

Ønsker du å få tilsendt vår rapport om Åpenhetsloven send en mail på post@ostcom.no og merk med «rapport Åpenhetsloven»